Jak pozyskać dofinansowanie na przystosowanie mieszkania dla osoby z niepełnosprawnością?

Remont mieszkania jest konieczny dla osoby z niepełnosprawnością, której aktualne miejsce do życia znacznie utrudnia wykonywanie przez nią codziennych czynności. Adaptacja wnętrz do jej indywidualnych potrzeb jest niestety kosztowna. Na szczęście istnieje dofinansowanie, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą zlikwidować bariery architektoniczne i podnieść tym samym komfort swojego życia.

Komu przysługuje dofinansowanie na remont mieszkania z PFRON?

Dofinansowanie remontu mieszkania mającego na celu przystosowanie przestrzeni do potrzeb osoby z niepełnosprawnością jest udzielane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). By jednak móc je uzyskać, należy spełnić określone wymagania, do których należy:

- niepełnosprawność w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;

- problemy ze swobodnym poruszaniem się;

- posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. osób do 16. roku życia);

- bycie właścicielem nieruchomości, w której planowany jest remont lub jej użytkowanie wieczyste;

- uzyskanie zgody właściciela nieruchomości, która będzie adaptowana (dot. osób, które nie mają aktu własności).

By otrzymać dofinansowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie bądź poprzez internetowe konto SOW.

Jakie osoby z niepełnosprawnością nie otrzymają dofinansowania na remont mieszkania?

Adaptacja mieszkania dla osoby z niepełnosprawnością, której koszty są pokrywane dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z PFRON, nie jest możliwa, kiedy dana osoba ma zaległości w płatności składek bądź inne zobowiązania finansowe wobec tej instytucji. Przyczyną odmowy może być również wcześniejsze korzystanie przez osobę ze wsparcia i zerwanie wiążącej ją z PFRON umowy z jej winy.